สิ่งแวดล้อมรอบตัวของเรา

สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา

100610112222fa5880475e24dc

สิ่งแวดล้อม     หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต บางชนิดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ บางชนิดเกิดขึ้นเพราะมนุษย์สร้างขึ้น สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต
สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ ปัจจัยทั้งทางกายภาพและทางเคมี คือ น้ำ พลังงาน อุณหภูมิ ก๊าซ ดิน กระแสน้ำ กระแสลม ความกดดัน ไฟ ตลอดจนองค์ประกอบทางเคมีของดิน น้ำ และอากาศ

ทรัพยากรป่าไม้

ป่าไม้ หมายถึง ถิ่นที่อยู่อาศัยร่วมกันของสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว์นานาชนิดรวมทังจุลชีพทั้งมวลต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นไม้อันขึ้นอยู่บนพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ และมีรากยึดเหนี่ยวอยู่ใต้ดิน ป่าไม้เป็นสิ่งที่ปลูกทดแทนขึ้นมาใหม่ได้

ประโยชน์ของป่าไม้

มนุษย์เราได้อาศัยป่าไม้เพื่อการดำรงชีวิต เช่น

 • มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เช่น เป็นที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค
  อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น
 • มีประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ เป็นแหล่งประกอบอาชีพ และหาราย
  ได้ของมนุษย์
 • มีประโยชน์ในการท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ
 • ป่าไม้มีประโยชน์ในทางอ้อม เช่น เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำลำธาร
 • ป่าไม้ช่วยให้ฝนตกตามฤดูกาล
 • ป่าไม้ช่วยบรรเทาความรุนแรงของพายุ และอุทกภัย เป็นต้น

 

 

ทรัพยากรดิน

ดิน เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินชนิดต่างๆ โดยใช้เวลาที่นานมาก หินที่สลายตัวผุกร่อนนี้จะมีขนาดต่างๆ กัน เมื่อผสมรวมกับซากพืช ซากสัตว์ น้ำ อากาศ ก็กลายเป็นเนื้อดินซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้จะมากน้อยแตกต่างกันไปตาม
ชนิดของดิน

ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่ใช้ไม่หมดสิ้น ดินเกิดจากการสลายตัวของอินทรีย์สาร (ซากพืชซากสัตว์สลายตัวเป็นฮิวมัส) และอนินทรีย์สาร (สลายตัวเป็นวัตถุต้นกำเนิดดิน) คลุกเคล้ากันโดยผสมกับน้ำและอากาศจนกลายเป็นดิน เราสามารถพบดินได้ทั่วไปตามสถานที่ต่างๆ จากสมบัติต่างๆ ของดิน สามารถแบ่งดิน ได้ 3 ชนิด ดังนี้

 • ดินเหนียว เป็นดินที่เมื่อเปียกแล้วมีความยืดหยุ่น อาจปั้นเป็นก้อนหรือคลึงเป็นเส้นยาวได้เหนียวเหนอะหนะติดมือ เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศไม่ดี มีความสามารถในการอุ้มน้ำได้ดี มีความสามารถในการจับยึดและแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้สูง หรือค่อนข้างสูง เป็นดินที่มีก้อนเนื้อละเอียด เพราะมีปริมาณอนุภาคดินเหนียวอยู่มาก เหมาะที่จะใช้ทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นาน
 • ดินทราย เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศดีมาก มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เพราะความสามารถในการจับยึดธาตุอาหารพืชมีน้อย พืชที่ชั้นบนดินทรายจึงมักขาดทั้งอาหารและน้ำเป็นดินที่มีเนื้อดินทรายเพราะมีปริมาณอนุภาคทรายมาก
 • ดินร่วน เป็นดินที่มีเนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือ ยืดหยุ่นได้บ้าง มีการระบายน้ำได้ดีปานกลาง จัดเป็นเนื้อดินที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกในธรรมชาติมักไม่ค่อยพบ แต่จะพบดินที่มีเนื้อดินใกล้เคียงกันมากกว่า
  สีของดิน สีของดินจะทำให้เราทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ปริมาณอินทรีย์วัตถุที่ปะปนอยู่และแปรสภาพเป็นฮิวมัสในดิน

  ประโยชน์ของดิน

  ดินมีประโยชน์มากมายมหาศาลต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ คือ

 • ประโยชน์ต่อการเกษตรกรรม เพราะดินเป็นต้นกำเนิดของการเกษตรกรรมเป็นแหล่งผลิตอาหารของมนุษย์ ใช้ปั้นภาชนะต่างๆ
 • การเลี้ยงสัตว์ ดินเป็นแหล่งอาหารสัตว์ทั้งพวกพืชและหญ้าที่ขึ้นอยู่ ตลอดจนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิด เช่น งู แมลง นาก ฯลฯ
 • เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แผ่นดินเป็นที่ตั้งของเมือง บ้านเรือน ทำให้เกิดวัฒนธรรมและอารยธรรมของชุมชนต่างๆ มากมาย

156569ea

ทรัพยากรน้ำ

น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเรามาก ซึ่งบนโลกของเราประกอบขึ้นด้วยพื้นดินและพื้นน้ำ โดยส่วนที่เป็นฝืนน้ำนั้น มีอยู่ประมาณ 3 ส่วน (75%) และเป็นพื้นดิน 1 ส่วน (25%)

น้ำเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตของสัตว์และพืชคนเรามีชีวิตอยู่โดยขาดน้ำได้ไม่เกิน 3 วัน และน้ำยังมีความจำเป็นทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ

ประโยชน์ของน้ำ ได้แก่

 • ใช้ในการอุปโภคบริโภค เป็นสิ่งจำเป็นที่เราใช้สำหรับการดื่มกิน การประกอบอาหาร ชำระร่างกาย
 • เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ซึ่งเป็นอาหารของมนุษย์
 • น้ำมีความจำเป็นสำหรับการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ ทำประมง
 • น้ำเป็นแหล่งพลังงาน พลังงานจากน้ำใช้ทำระหัด ทำเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าได้
 • เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สำคัญ
 • เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
 • เป็นแหล่งการเล่นกีฬาทางน้ำ

arawan1
ดังนั้นเราจะเห็นว่า ป่าไม้ ดิน น้ำ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพื่อให้ป่าไม้ ดิน และน้ำ เป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ และการใช้ทรัพยากรจากแหล่งดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการพัฒนา และช่วยกันประหยัด รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและคุ้มค่า และการจัดการที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ด้วย

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

หมายถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฉลาดโดยใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนเป็นจำนวนมากที่สุดเป็นระยะเวลานานที่สุด และต้องสงวนรักษาไว้ไม่ให้มีการใช้อย่างสุรุ่ยสุร่าย
การอนุรักษ์ หมายถึง การรักษาให้คงเดิม โดยใช้อย่างประหยัด ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และปลูกสร้างทดแทนในส่วนที่ใช้ไป

แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 • การนำต้นไม้มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
 • เมื่อมีการตัดไม้ ต้องปลูกต้นไม้ทดแทน
 • ไม่ตัดไม้ทำลายป่า เผาและถางป่า
 • ไม่บุกรุกทำลายป่าเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยส่วนตัว
 • เพิ่มแร่ธาตุในดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียน
 • ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อป้องกันการกัดเซาะดินของน้ำในฤดูฝน เป็นการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน
 • ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งช่วยรักษาสภาพหน้าดินกว่าปุ๋ยวิทยาศาสตร์
 • ไม่ระบายของเสียและสิ่งปฏิกูลสู่แหล่งน้ำ
 • ปิดน้ำทุกครั้งหลังจากเลิกใช้แล้ว
 • ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ขณะแปรงฟันหรือฟอกสบู่

ดังนั้น เราจึงสรุปสาระสำคัญของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราได้ ดังนี้

 • สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา มีทั้งสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้
 • ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย
 • ป่าไม้ ดิน น้ำ ล้วนเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อมนุษย
 • ปัจจัยหลักของมนุษย์  ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ล้วนเป็นสิ่งที่ได้มาจากทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ้น ดังนั้น เพื่อให้ป่าไม้ ดิน และน้ำ เป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ จึงเป็นหน้าที่ของทุกๆ คนที่จะต้องช่วยกันประหยัด และรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง และคุ้มค่า ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์

 content-1205300458118605-a

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: