ชีวิตสัตว์

imagesCAE0IJFBชีวิตสัตว์ไก่

สัตว์

เป็นสิ่งมีชีวิต ซึ่งสิ่งมีชีวิตต้องการปัจจัยต่างๆ ที่จะทำให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งมีความแตกต่างกันตามปัจจัยในท้องถิ่น และสภาพแวดล้อมของสัตว์นั้นๆ ต้องการน้ำ อาหาร และอากาศในการดำรงชีวิต

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์

 • อาหาร สัตว์ต่างๆ ต้องการอาหารเพื่อช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ถ้าสัตว์ขาดอาหาร หรือไม่ได้กินอาหารเป็นเวลานานๆ จะทำให้สัตว์ตายได้
 • น้ำ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ ก็ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตทั้งนั้น ถ้าสัตว์ขาดน้ำเป็นเวลานานก็จะทำให้สัตว์ตายได้ นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยน้ำเป็นที่อยู่อาศัย ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำ และใช้เป็นแหล่งอาหาร
 • อากาศ สัตว์ทุกชนิดต้องการอากาศในการหายใจ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ถ้าไม่มีอากาศ หรือขาดอากาศหายใจก็จะทำให้สัตว์ตายได้
 • ที่อยู่อาศัย สัตว์ทุกชนิดต้องการที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันไป บางชนิดอาศัยอยู่บนต้นไม้ บางชนิดอาศัยอยู่ในรู บางชนิดอาศัยอยู่บนบก บางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำ

สัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก เช่น สุนัข แมว ช้าง วัว ม้า เป็ด ไก่ เป็นต้น

                201042216421710877801

        สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ เช่น ปลา ปู กุ้ง หอย เป็นต้น

 _xoo_xoo_applications_xooplate_public_assets_template_7368_p16k8tpnfk3igon91na6178ph839-600x

ดังนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ คือ อากาศ อาหาร น้ำ ที่อยู่อาศัย เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเจริญเติบโตของสัตว์ เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด นอกจากนั้น สภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตของสัตว์ เช่น สภาพความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ป่าไม้ สายน้ำ อุณหภูมิที่เหมาะสม มีความชุ่มชื้น มีความอบอุ่น ซึ่งสัตว์แต่ละประเภทก็จะปรับตัวและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์

สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต และสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นได้ เช่น การโดนกระแทก, รู้สึกร้อนเมื่อมีวัตถุที่มีความร้อนมาสัมผัส

สิ่งเร้า หมายถึง ภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการตอบสนองของสัตว์และปรับตัวให้สามารถดำรงอยู่ได้

สัตว์มีดวงตาที่ทำให้มองเห็นเมื่อมีอันตรายมาใกล้ตัว ก็จะแสดงอาการป้องกันตัวหรือวิ่งหนีไป เมื่อได้กลิ่นอาหารหรือพบอาหารก็จะทำให้น้ำลายไหล ควายชอบนอนในหนองน้ำ หรือในโคลน เพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมัน กบจะอยู่ในรูใต้ดินในช่วงฤดูหนาว ไม่ออกไปหาอาหาร เพื่อไม่ให้ร่างกายสัมผัสกับความหนาว เรียกว่า กบจำศีล สัตว์จะพยายามปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มันอาศัยอยู่ เพื่อความอยู่รอด ลักษณะดังกล่าวนี้ เรียกว่า การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์

ประเภทของสัตว์

น้องๆ ทราบหรือไม่ว่า สัตว์ที่อยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกัน และบางอย่างต่างกัน เราจึงสามารถแยกสัตว์ออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ตามลักษณะที่ต่างกัน จำแนกออกเป็นกลุ่มๆ เช่น

 • สัตว์บก
 • สัตว์น้ำ
 • สัตว์ปีก

หรือ นอกจากนั้น อาจจะแบ่งตามลักษณะดังนี้

 • แบ่งตามขนาด
 • แบ่งตามที่อยู่อาศัย
 • แบ่งตามจำนวนขา เป็นต้น

ประโยชน์ของสัตว์

สัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกัน เช่น สัตว์ในท้องถิ่นมีประโยชน์มากมาย สัตว์บางชนิดใช้เป็นอาหาร เช่น วัว หมู ไก่ เป็ด สัตว์บางชนิดนำมาใช้แรงงาน เช่นใช้ลิงช่วยเก็บมะพร้าว สุนัขตำรวจช่วยงานตำรวจ ม้าใช้ลากรถ ควายใช้ไถนา สัตว์บางชนิดนำมาเลี้ยงเพื่อความสวยงาม หรือแก้เหงา เช่น แมว สุนัข นก กระต่าย เป็นต้น

การดูแลรักษาสัตว์

สัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษา เพื่อช่วยในการเจริญเติบโต และการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ เรามีวิธีการดูแลรักษาสัตว์ ดังนี้

สัตว์ป่า หมายถึง สัตว์ที่อาศัยและหากินอยู่ในป่า ปัจจุบันจำนวนสัตว์ป่าลดน้อยลง เราจึงควรดูแลรักษาสัตว์ป่า ดังนี้

 • ไม่เผาป่า หรือตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์
 • รักษาสภาพแวดล้อมของป่า เพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ตลอดไป
 • ไม่ล่าสัตว์ มาเป็นอาหาร
 • ไม่จับสัตว์ หรือล่าสัตว์ในเขตหวงห้าม
 • เมื่อพบเห็นบุคคลอื่นล่าสัตว์ป่า หรือนำสัตว์ป่ามาขาย ควรแจ้งเจ้าหน้าที่

สัตว์เลี้ยง หมายถึง สัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต เช่น เลี้ยงไว้เป็นอาหาร เลี้ยงไว้ใช้งาน เลี้ยงไว้ดูเล่น เรามีวิธีดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเรา ให้แข็งแรง เจริญเติบโตได้ดี ดังนี้

 • สร้างที่อยู่อาศัยที่สะอาดปลอดภัยให้แก่สัตว์
 • ให้อาหารสัตว์ตามประเภทของสัตว์อย่างเพียงพอ
 • ให้ความรักและเอาใจใส่สัตว์ที่เลี้ยงไว้
 • ทำความสะอาดสัตว์และที่อยู่อาศัยของสัตว์เสมอ
 • ฉีดวัคซีนและให้การรักษาเมื่อยามสัตว์เจ็บป่วย (ภาพ)

สรุป ชีวิตสัตว์ คือ

 • สิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ คือ อาหารเพื่อการเจริญเติบโต น้ำ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกาย ที่อยู่อาศัยเพื่อความอบอุ่น และความปลอดภัยจากศัตรู และอากาศเพื่อการหายใจ
 • สิ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อชีวิตอยู่รอด คือ อาหาร น้ำ และอากาศ
 • สัตว์มีกลไกปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์
 • สัตว์มีลักษณะที่แตกต่างกัน จึงสามารถจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆ ต่างๆ ได้
 • สัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์มากมาย เช่น ใช้เป็นอาหาร เป็นพาหนะ เป็นแรงงงาน ให้ความเพลิดเพลิน ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
imagesCAFWL458

                      

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: