ชีวิตพืช

ชีวิตพืช 

   imagesCADGHGWT

พืช   เป็นสิ่งมีชีวิต มีการเจริญเติบโต มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แตกต่างกันออกไป การดำรงชีวิตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืช แต่ปัจจัยท่าเอื้อต่อการดำรงชีวิตของพืชคล้ายกัน

ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช

 • น้ำ   เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญต่อกระบวนการดำรงชีวิตของพืช เพราะน้ำช่วยละลายธาตุอาหารของพืชที่อยู่ในดิน ช่วยให้รากพืชสามารถดูดธาตุอาหารไปใช้ได้ และน้ำยังช่วยในการลำเลียงอาหารและแร่ธาตุไปใช้ในกระบวนการต่างๆ เพื่อการเจริญเติบโต ดังนั้น เราจึงจำเป็นจะต้องรดน้ำต้นพืชทุกวัน เพื่อพืชจะได้ดำรงชีวิตอยู่และเจริญเติบโตได้
 • แสงแดด   พืชต้องการแสงเพื่อช่วยในกระบวนการสร้างอาหารหรือที่เรียกว่าสังเคราะห์แสงนั่นเอง โดยมีน้ำ คลอโรฟิลล์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยสำคัญ อาหารที่ได้จากการสังเคราะห์แสง คือ แป้ง และน้ำตาล ซึ่งอาหารเหล่านี้จะช่วยให้พืชดำรงอยู่ได้ และเจริญเติบโต
 • อาหาร  อาหารของพืช คือ แร่ธาตุที่อยู่ในดิน ได้จากซากพืช ซากสัตว์ที่ตายแล้ว สลายผสมอยู่ในดินชั้นบน ซึ่งเรียกว่า ฮิวมัส แร่ธาตุ หมายถึง ปุ๋ยที่มีส่วนทำให้พืชเจริญเติบโตเกษตรกรสามารถเพิ่มอาหารให้แก่พืชได้โดยการใส่ปุ๋ยให้พืช
 • อากาศ พืชต้องการก๊าซออกซิเจนสำหรับหายใจ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับสร้างอาหาร พืชหายใจตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน
 • ดิน   เป็นส่วนที่อยู่อาศัยของพืช ดินแต่ละแห่งจะมีปุ๋ยและแร่ธาตุของพืชที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน พืชจะเจริญเติบโตได้ดี ถ้าปลูกในดินที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นๆ
 • อุณหภูมิ   พืชต้องการอุณหภูมิของอากาศที่เหมาะสม เพื่อเป็นองค์ประกอบในการเจริญเติบโต

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของพืช

ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

ได้แก่ แร่ธาตุในดิน น้ำ ความชื้น และแสง

ปุ๋ย เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการเพิ่มจากธาตุอาหารที่ได้จากดินตามธรรมชาติ ซึ่งปุ๋ยมี 2 ประเภท คือ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยวิทยาศาสตร์

ปุ๋ยอินทรีย์ ได้จากการนำเศษอาหาร มูลสัตว์ ใบไม้กิ่งไม้ มาทับถมเน่าเปื่อยหมักรวมกัน เรียกว่า ปุ๋ยหมัก ส่วนปุ๋ยที่ได้มาจากมูลสัตว์ เรียกว่า ปุ๋ยคอก

ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ คือ ปุ๋ยที่ได้จากการปรุงแต่งด้วยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม

การดูแลรักษาพืช

น้องๆ มีวิธีการดูแลรักษาพืชให้เจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไร เรามาศึกษาวิธีการดูแลรักษาพืชให้เจริญเติบโตได้ดี ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • รดน้ำต้นพืชอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ความชุ่มชื้น
 • พรวนดิน เพื่อให้ดินร่วนซุย น้ำจะได้ซึมผ่านได้ดี และอากาศถ่ายเทได้ดี จะทำให้รากพืชมีการเจริญเติบโตดี
 • รู้จักกำจัดศัตรูพืช เช่น พวกแมลง หนอน หญ้า และวัชพืชต่างๆ ออกจากบริเวณที่ปลูกพืช
 • ใส่ปุ๋ย เพิ่มธาตุอาหารในดินให้พืช ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น
 • รู้จักตัดแต่งกิ่งพืช เพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ (ภาพการดูแลรักษาพืช)

images

 

 

การจำแนกพืช

พืชมีหลายชนิด การจำแนกพืชก็สามารถทำได้หลายวิธี เช่น

 • ใช้ลักษณะของใบเป็นเกณฑ์
  imagesCAF3WXSO
  ใบกลม คือ ใบบัว ใบบัวบก ใบผักแว่น                                                           
  ใบยาว คือ ใบมะพร้าว ใบไผ่ ใบอ้อย
 • ใช้ลักษณะดอกเป็นเกณฑ์พืชมีดอก เช่น กุหลาบ ดาวเรือง ทานตะวัน
  พืชไม่มีดอก เช่น สาหร่าย เฟิน

 

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

พืชแต่ละชนิดมีลักษณะการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นแตกต่างกัน ซึ่งสิ่งเร้าที่พืชตอบสนอง ได้แก่ แสงแดด การสัมผัส

สิ่งเร้า   หมายถึง ภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการตอบสนองของพืช และพืชสามารถปรับตัวให้สามารถดำรงอยู่ได้ สิ่งเร้าที่ทำให้สิ่งมีชีวิตมีความรู้สึกและตอบสนองมีหลายอย่าง ได้แก่ความชื้น ความร้อน แสดงแดด การสัมผัส เป็นต้น เช่น การหุบใบของต้นไมยราบเมื่อถูกสัมผัส การหันเข้าหาแสงของดอกทานตะวัน

ประโยชน์ของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช คือ การปรับตัวของพืชให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เช่น ในที่แห้งแล้งพืชปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม โดยมีขี้ผึ้งเคลือบอยู่ที่ใบและลำต้น พืชที่ขึ้นในทะเลทรายจะมีลำต้นอวบและใบหนาเพื่อเก็บน้ำ ส่วนพืชที่อาศัยอยู่ใยน้ำมักมีลำต้นที่อวบหรือมีส่วนที่ช่วยให้พืชลอยน้ำได้ เป็นต้น

ประโยชน์และความสำคัญของพืช

พืช เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น นำมาเป็นอาหาร, ยารักษาโรค, เครื่องนุ่งห่ม รวมทั้งมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เป็นอย่างมาก นอกจากปัจจัยหลัก นำมาเป็นอาหาร, ยารักษาโรค, เครื่องนุ่งห่ม แล้ว บริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่น ทำให้มีฝนตก ช่วยกำจัดมลพิษในอากาศ และพืชยังนำมาสร้างที่อยู่อาศัย และใช้เป็นเชื้อเพลิงได้อีกด้วย

เราควรอนุรักษ์พืช ดังต่อไปนี้

 • ไม่ตัดไม้ทำลายป่า
 • รู้จักปลูกป่าทดแทน
 • ช่วยบำรุงรักษาพืชที่ปลูก และหมั่นขยายพันธุ์พืชimagesCAZJ0EBAimagesCAOKSTPE

ดังนั้น เรา สรุป ได้ว่า

 • พืชเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันกับมนุษย์และสัตว์ จึงมีความต้องการน้ำ อากาศ อาหาร แสงแดด ใช้ในการดำรงชีวิต
 • การดูแลรักษาพืช หรือการบำรุงพืชมีวิธีดูแลโดย รู้จักรดน้ำต้นไม้อย่างสม่ำเสมอ พรวนดิน กำจัดศัตรูพืชเป็นครั้งคราว ใส่ปุ๋ยเพิ่มธาตุอาหารในดินให้แก่พืช
 • พืชที่อยู่รอบตัวเรา สามารถใช้เกณฑ์การแบ่งพืชได้หลายอย่าง เช่น แบ่งตามลักษณะของใบ แบ่งตามลักษณะของดอก หรือขนาดของพืช
 • การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช เช่น การหุบใบของต้นไมยราบเมื่อถูกสัมผัส การงอกของเมล็ด การเจริญเติบโตของต้นหรือกิ่งก้านและใบ
 • พืชมีประโยชน์ต่อคนและสัตว์ คือ ใช้เป็นเป็นอาหาร ยารักษาโรค สร้างเป็นที่อยู่อาศัย ทำเครื่องนุ่งห่ม และของเล่นของใช้อื่นๆ

imagesCAD9Q83U

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: